پاورپوینت درس روش تحقیق

ppt,پاورپو,پاورپوینت آماده روش تحقیق,پاورپوینت روش تحقیق,تحقیق روش تحقیق,دانلود power point روش تحقیق,دانلود پاورپوینت در مورد روش تحقیق,دانلود پاورپوینت روش تحقیق,دانلود تحقیق روش تحقیق,دانلود رایگان پاورپوینت روش تحقیق,رایگان,روش تحقیق
پاورپوینت درس روش تحقیق

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:پاورپوینت درس روش تحقیق جامعه و نمونه آماري و ابزار اندازه گيزي و گرد آوري داده هاقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 29 قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت:جامعه آماري جامعه:مجموعه اعضاء حقيقي يا فرضي است كه نتايج پژوهش به آن انتقال داده مي شود.نمونه آماري گروهي از اعضاء يك جامعه كه اطلاعات مورد نياز پژوهشي به كمك آن حاصل مي شود.عوامل مؤثر در انتخاب جامعه: تعيين هدفهاي پژوهشمحدود كردن جامعهتعريف صحيح از جامعهشرايط و اندازه نمونه:قابل تعميم به كل جامعه آماري باشد. ماهيت پژوهش ابزار اندازه گيري به كار برده شود. ويژگي جامعه مورد نظراصول اساسي نمونه گيري:نماينده واقعي بودن نمونهتصادفي بودنعدم وجود هيچ رابطه منطقي بين روش نمونه گيري و ويژگيهايي كه بايد نمونه گيري شود. احتراز از سوگيري در فرآيند انتخاب دقت در كليه مراحلانواع نمونه گيري:   تصادفي ساده    نمونه گيري منظم   نمونه گيري تصادفي طبقه اي   تصادفي خوشه اي   نمونه گيري در دسترس   نمونه گيري هدفدارنمونه گيري تصادفي ساده:روشي است كه كليه اعضاي جامعه داراي شانس مساوي و مستقل براي انتخاب شدن هستند .نمونه گيري تصادفي ساده :با جايگزينيبدون جايگزينشيوه مطلوب براي تصافي بودن نمونه: قرعه كشي جدول انتخاب تصادفينمونه گيري منظم:در
اين روش تمام اعضاي جامعه بدون هرگونه نظم و ترتيبي فهرست بندي مي شود سپس
نمونه مورد نظر با استفاده از يك نظم معين از ليست جامعه انتخاب مي شود. حجم نمونه/حجم جامعه=نظمنمونه گيري تصادفي طبقه اي:فرايندي
است كه از طريق آن به زيرگروههاي واقعي يا به طبقات انتخاب شده به عنوان
بخشي از آنچه در جامعه وجود دارد دست مي يابيم. در اين روش جامعه به خرده
گروههايي به نام طبقه تقسيم مي شود و نمونه هاي مستقل از هر طبقه انتخاب مي
شود.مزيت هاي نمونه گيري تصادفي طبقه اي:احتمال معرف بودن نمونه را افزايش مي دهد.هيچگونه انحرافي از اصل تصادفي بودن ندارد.دقت اين روش نسبت به تصادفي ساده بيشتر است.خصوصيات نمونه گيري تصادفي طبقه اي:طبقه هاي مختلف تا حدامكان با يكديگر متفاوت باشند.اعضاي هر يك از طبقه ها تا حدامكان متجانس باشند.معيارهاي طبقه بندي موضوع مورد پژوهش با يكديگر همبستگي داشته باشند.نمونه گيري تصادفي خوشه اي:زمانيكه
انتخاب نمونه از اعضاءجامعه مشكل يا غير ممكن است از اين روش براي انتخاب
نمونه استفاده مي كنيم.اين روش شبيه تصادفي ساده است با اين تفاوت كه در
نمونه گيري خوشه اي به جاي افراد،گروهها به صورت تصادفي انتخاب مي شوند و
به صورت تك مرحله اي و چند مرحله اي اجرا مي شود.محاسن:نياز به وقت كمتري براي انتخاب نمونه دارد.معايب:ممكن است به صورت كامل معرف و نماينده واقعي جامعه نباشد.نمونه گيري در دسترس:در
مواقعي كه انتخاب به روشهاي قبلي غيرممكن باشد از اين روش استفاده مي
شود.مثل استاد دانشگاهي واكنش دانشجويان خود را نسبت به دو كتاب آمار
مقايسه مي كند.يا مثل گزارشگر تلويزيوني كه در گوشه اي از خيابان مي ايستد و
عقايد عابران را در مورد موضوعي جويا مي شود.محاسن:سادگي و سهولت كار است.معايب:سوگيري احتمال در يافته هاي تحقيقعدم تعميم يافته هاي نمونه به جامعهنمونه معرف و نماينده واقعي جامعه نيست.نمونه گيري هدف دار:گاهي
اوقات بر اساس اطلاعات قبلي از جامعه و يا با عنايت به هدف هاي
معيني،پژوهشگر داوري شخصي خود را براي انتخاب نمونه به كار ميگيرد.مثال
معلم كلاسي دو نفر دانش آموز را با بالاترين و دو نفر را با پايين ترين
نمره در بين دانش آموزان كلاس خود انتخاب و نظر آنان را درباره نحوه تدريس
خود جويا مي شود.محاسن:كمك در جهت جمع آورياطلاعات در رابطه با جامعهمعايب:نمونه انتخاب شده معرف جامعه نيست.امكان دارد قضاوتهاي پژوهشگران درست نباشدبزار سنجش و گردآوري اطلاعات: تعريف ابزار اندازه گيري و مقياسها:وسايلي
هستند كه محقق به كمك آنها قادر است اطلاعات مورد نياز خود تحقيق خود را
گردآوري ثبت و كمي نمايد و متناوب با هر رشته علمي و يا نوع تحقيق تغيير مي
كند. ابزارهاي گردآوري اطلاعات در علوم انساني: پرسشنامهكارت مصاحبهكارت مشاهده آزمونفيشفرم هاطبقه بندي ابزار اندازه گيري و گردآوري اطلاعات:الف- استاندارد يا ميزان شده: 1-جنبه هاي مختلف آنها به خوبي تعريف شده و راهنماي اجرا،روشهاي كار و وقت مشخصي دارند 2-روش هاي نمره گذاري به دقت مشخص شده است.     3-اعتبار و پايايي آنها از طريق تجارت زياد مورد تاييد قرار گرفته است.     ب)ابزارهاي محقق ساخته:   1-زماني به كار مي رود كه ابزار استاندارد وجود نداشته باشد.  2-فعاليت ذهني و وقت زيادي را مي طلبد.3-قبلا به طور آزمايشي بايستي اجرا شده باشد4-اعتبار و پايايي مشابهمقياس هاي اندازه گيري:       1-مقياس اسمي     2-مقياس ترتيبي     3-مقياس فاصله اي     4-مقياس نسبيطيف ها:براي سنجش نگرش ها،تمايلات ،گرايشها و آرزوها از ابزارهايي تحت عنوان طيف ها استفاده مي كنند. مثال:طيف بوگاردوسطيف ليكرتروايي ابزار سنجش :منظور
از روايي اين است كه مقياس و محتواي ابزار يا سؤالات مندرج در ابزار دقيقا
متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد .مثلا آزمون تست هوش اگر نتواند
بهره هوشي دانش آموز را اندازه گيري كند فاقد روايي است.پايايي ابزار سنجش:ابزار پايا يا معتبر ابزاري است كه از خاصيت تكرار پذيري و سنجش نتايج يكسان برخوردار باشد.عواملي كه بر پايايي و روايي ابزار سنجش تاثير منفي دارند:          -تعريف نشدن اصطلاحات          -عدم توجيه پرسشگران           -عدم تجانس و همگوني پاسخگويان          -تغيير شرايط و زمينه هاي اجراي پرسشگري           -وضعيت ظاهري و دروني ابزار           -عدم تناسب مراحل مختلف فرآيند تحقيقروشهاي اطمينان از روايي و پايايي ابزار سنجش:           -استفاده از روش دوگانه و موازي           -استفاده از روش مقايسه با معيار            -استفاده از روش پيش آزمون- این پاورپوینت کاملا استاندارد بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی رعایت شده است. 

 

روش تحقیق پاورپوینت روش تحقیق دانلود رایگان پاورپوینت روش تحقیق دانلود پاورپوینت روش تحقیق دانلود پاورپوینت در مورد روش تحقیق تحقیق روش تحقیق پاورپوینت آماده روش تحقیق دانلود تحقیق روش تحقیق دانلود power point روش تحقیق رایگان ppt پاورپو

الگوي تهيه مقالات براي مجله علمی- تخصصي سيستم هاي قدرت الكتريكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

الگوي تهيه مقالات براي مجله علمی,الگوي تهيه مقالات براي مجله علمی برق,الگوي تهيه مقالات براي مجله علمی تخصصی,الگوي تهيه مقالات براي مجله علمی دانشگاه آزاد,دانلود الگوي تهيه مقالات براي مجله علمی,روش تهيه مقالات براي مجله…

تحقيق جنبش دانشجويي

تاريخچه مكتب فرانكفورت,تحقيق حقوق,جنبش,جنبش دانشجويي,شلوغي و جنبش,عوامل تشكيل جنبش دانشجويي دانلود تحقيق جنبش دانشجويي دانلود فایل فهرست مطالب مقدمه 1فصل اول:تفكر جامعه شناسي آلمان 2فصل دوم:تاريخچه مكتب فرانكفورت 4فصل سوم:يورگن هابرماس 81-3-زندگينامه 82-3-انديشه هابرماس 8فصل…

مجموعه سوالات تستی مهارت های آموزشی و پرورشی دکتر حسن شعبانی به همراه پاسخ

مجموعه سوالات تستی مهارت های آموزشی و پرورشی دکتر حسن شعبانی به همراه پاسخ رفتن به سايت اصلي دانلود مجموعه سوالات تستی مهارت های آموزشی و پرورشی دکتر حسن شعبانی به همراه پاسخ،در قالب pdf…

تحقیق گذري بر مشق هاي پنهان در كاخ عالي قاپوي اصفهان

آثار تاریخی اصفهان,تحقیق عالی قاپو,عالی قاپو,عالی قاپو اصفهان,کاخ عالی قاپو,مرمت آثار تاریخی,معماری عالی قاپو,مکان‌های دیدنی اصفهان,نقش های پنهان عالی قاپو,نقش های عالی قاپو تحقیق گذري بر مشق هاي پنهان در كاخ عالي قاپوي اصفهان رفتن…

تحقیق نیروگاه ها

پایان نامه,پایان نامه در مورد نیروگاه,پایان نامه درباره نیروگاه,تحقیق در مورد نیروگاه,تحقیق درباره نیروگاه,تحقیق درباره ی نیروگاه,تحقیق نیروگاه,مقا,مقاله نیروگاه,نیروگاه اتمی,نیروگاه اتمی بوشهر,نیروگاه سیکل ترکیبی,نیروگاه نکا,نیروگاه ها دانلود تحقیق نیروگاه ها دانلود فایل دانلود تحقیق در…

پاورپوینت بررسی تغذيه

انواع تغذیه,بررسی تغذيه,بررسی تغذيه جانوران,بررسی تغذيه سالمندان,پاورپوینت تغذیه,پاورپوینت تغذیه دام,پاورپوینت تغذیه سالم,پاورپوینت تغذیه ورزشی,تحقیق تغذیه,تحقیق در مورد تغذیه,تغذیه بدنسازی,تغذیه سالم,تغذیه ورزشی,مقاله تغذیه دانلود پاورپوینت بررسی تغذيه دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد بررسی تغذيه،در مورد…

تحقیق بررسی تفاوت تصاویر سیاه سفید و رنگی

تحقیق بررسی تفاوت تصاویر سیاه سفید و رنگی رفتن به سايت اصلي دانلودتحقیق با موضوع تفاوت تصاویر سیاه سفید و رنگی،در قالب word و در 29 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق: در سال 1611…

پاورپوینت پاتوفیزیولوژی تیروئید

پاورپوینت پاتوفیزیولوژی تیروئید رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع پاتوفیزیولوژی تیروئید،در قالب ppt و در 91 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:Learning objectivesWhy do we care about the thyroid?OutlineThyroidThyroid anatomy: clinical implicationsEmbryogenesisThyroid gland: Parafollicular cellsThyroid hormone…

تحقیق حركات كششي قبل از تمرين تنيس

بررسی حركات كششي,پروژه حركات كششي در ورزش تنیس,تحقیق تربیت بدنی حركات كششي,تحقیق حركات كششي تنیس,تحقیق در مورد حركات كششي مخصوص تنیس,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد حركات كششي در رشته تنیس,دانلود تحقیق حركات كششي ورزش…

تحقيق چرخه عمر صنايع روشنايي توليد نور

تحقيق برق و الكترونيك,تحقيق چرخه عمر صنايع روشنايي توليد نور,توليد نور,چرخه توليد نور,چرخه عمر صنايع نور,صنايع توليد نور,عمر وسايل نوري دانلود تحقيق چرخه عمر صنايع روشنايي توليد نور دانلود فایل مقدمه تمايل عمومي و روند…